วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 00:00

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าฯ

IE-BMC 1

          สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดย อ.ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วย "การออกแบบ" สร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองลูกค้าด้วย Value Proposition Canvas และการสร้าง "แบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas" ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 61 ณ ห้อง 9401 ชั้น 4 อาคาร 9 โดยได้รับเกียรติบรรยายโดย อ.พอพงษ์ เอียดละออง นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งจุดประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ความรู้สร้างผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจขึ้นมาได้เอง และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว

IE-BMC 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 407 times

Latest from

Scroll to top