วันอังคาร, 10 เมษายน 2561 00:00

ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 4 กรอกแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตรปริญญาตรี

QN-Ed

ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าไปประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตรปริญญาตรี

ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 เม.ย. 61

arrow2L3กรอกแบบสอบถาม
Read 35 times
Scroll to top