วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561 00:00

ปัจฉิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมสู่อาชีพวิศวกร”

FinalSmnr 1

          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 หน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมสู่อาชีพวิศวกร" ซึ่งเป็นโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานสายอาชีพวิศวกรในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการใช้ชีวิตในสังคมการทำงาน โดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้เกียรติเปิดงาน และ ผศ.กฤษณะ จันทรโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงาน กิจกรรมในวันนี้เป็นการเสวนาพูดคุยโดยหัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเมื่อนิสิตออกไปสู่อาชีพวิศวกร
โดยมีว่าที่บัณฑิตที่จะจบการศึกษาเข้าร่วมงาน ประมาณ ดังนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 69 คน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน จำนวน 45 คน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร จำนวน 57 คน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 88 คน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 84 คน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 คน และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 59 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 482 คน

FinalSmnr 2

FinalSmnr 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 316 times

Latest from

Scroll to top