วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561 00:00

กิจกรรมบริการวิชาการ: Creative Process Learning

CPR1 1

          ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ "การเสริมสร้างทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา (Creative Process Learning)" ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นประถมให้รู้จักคิด วิเคราะห์ และวางแผน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากโรงเรียนประถมศึกษาในเขตกำแพงแสน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหนองจิก โรงเรียนบ้านหนองขาม โรงเรียนวัดห้วยผักชี และโรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน รวมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้นประถมศึกษา 4-6 เป็นจำนวน 114 คน และทีมผู้ถ่ายทอดทักษะและสร้างการเรียนรู้เป็นนิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหารจำนวน 11 คน

CPR1 2

          ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ได้มีการประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานสำหรับกิจกรรมย่อยทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการบริการวิชาการนี้ โดยทีมนิสิตได้นำเสนอแผนงานให้กับคณะครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ขอขอบพระคุณคณะครูเป็นอย่างสูง นิสิตได้รับการเอื้อเฟื้อคำแนะนำอันเป็นประโยชน์และการชื่นชมจากคณะครูเป็นอย่างมาก การดำเนินการเป็นไปได้ด้วยดี

          โปรดติดตามกิจกรรมย่อยที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้....

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 518 times

Latest from

Scroll to top