วันพุธ, 16 พฤษภาคม 2561 00:00

โครงการเพิ่มทักษะในสายงาน หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการสายสนับสนุน"

UpGrade

         หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหาร สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงการเพิ่มทักษะในสายงาน หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการสายสนับสนุน" ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ อดีตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการของคณะฯ ให้สูงขึ้น ตามนโยบายของคณะฯ ปีนี้

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 270 times

Latest from

Scroll to top