วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561 00:00

ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Zes Camp) ครั้งที่ 10

ZES10

          คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงการค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ (Zes Camp) ครั้งที่ 10 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งค่ายนี้่เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 02204216 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ (Zes Camp) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 เพื่อมุ่งเน้นให้นิสิตผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจการเขียนโปรแกรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังฝึกให้นิสิตสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อีกด้วย อีกทั้งยังพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม         

arrow2L3ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2] [Album3] [Album4] [Album5] [Album6] [Album7] [Album8] [Album9] [Album10] [Album11] [Album12] [Album13] [Album14] [Album15] [Album16] [Album17] [Album18] [Album19] [Album20] [Album21] [Album22]

Read 544 times
Scroll to top