วันศุกร์, 08 มิถุนายน 2561 00:00

โครงการให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร

Fire1

          หน่วยอาคารและสถานที่ งานบริหาร สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงการให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 9401 และบริเวณอาคาร 9 ได้รับเกียรติเปิดโครงการโดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และบรรยายโดยวิทยากรจากฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครปฐม ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย และสามารถหนี ป้องกันและยับยั้งเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นได้อย่างปลอดภัย กิจกรรมของโครงการประกอบด้วยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัย การซ้อมหนีภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในอาคาร และการซ้อมดับไฟ

Fire 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 318 times
Scroll to top