วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561 00:00

Taiwan-Thailand-Vietnam Joint Symposium on Advancement of Civil and Environmental Engineering

TTVSym 1

          ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2018 Taiwan-Thailand-Vietnam Joint Symposium on Advancement of Civil and Environmental Engineering ณ National Central University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ภายใต้ความร่วมมือกับ Department of Civil Engineering, National Central University, Taiwan (NCU), Department of Civil Engineering, Can Tho University, Vietnam (CTU) และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUKPS) ในการประชุมวิชาการดังกล่าว นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 7 คน จากผู้เข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้นรวม 18 หัวข้อ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดทางวิชาการ งานวิจัยและการส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการเขียนและนำเสนอผลงานในระดับสากล นอกจากนี้นิสิตยังได้มีโอกาสในการศึกษาดูงาน Center of Space and Remote Sensing Research และ Experimental Center of Civil Engineering

TTVSym 2

          On Jun 25- Jul 3, 2018, Faculty members and graduate students from the Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Thailand visited National Central University, Taiwan to join and present their research in the 2018 Taiwan-Thailand-Vietnam Joint Symposium on Advancement of Civil and Environmental Engineering. This international activity is an extended collaboration among three universities (NCU, CTU, and KUKPS). The students also visited and gain advanced knowledge from Center of Space and Remote Sensing Research and Experimental Center of Civil Engineering. The Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen would like to express its sincere appreciation to Prof. Hsieh-Lung Hsu, Assoc. Prof. Wen-Yi Hung, and entire members of the Department of Civil Engineering, NCU for their hospitality and friendship throughout the event.

arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 180 times
Scroll to top