วันพุธ, 01 สิงหาคม 2561 00:00

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - โปรแกรมเมอร์ ศูนย์ SAC

 IceJa art
Ice art
ชื่อ-สกุล:
นายจีระพันธ์ มะโนรมณ์
  Mr. Jeeraphan Manorom
ชื่อเล่น:
ไอซ์
ตำแหน่ง:
โปรแกรมเมอร์
สังกัด:
ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture Research Center; SAC)
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
การศึกษา:
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบัน:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันเริ่มทำงาน:
2 กรกฎาคม 2561
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
ห้องทำงาน:

ห้อง 8306 ชั้น 3 อาคาร 8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

เบอร์โทรติดต่อ:
0-3435-1897 ต่อ 7527
Ja art
ชื่อ-สกุล: นางสาวโชติกา นุ้ยเฟื่องฟู
  Miss Chotika Nuifreungfu
ชื่อเล่น: จ๋า
ตำแหน่ง: โปรแกรมเมอร์
สังกัด: ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture Research Center; SAC)
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
การศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันเริ่มทำงาน: 2 กรกฎาคม 2561
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
ห้องทำงาน: ห้อง 8306 ชั้น 3 อาคาร 8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
เบอร์โทรติดต่อ: 0-3435-1897 ต่อ 7527
Read 94 times
Scroll to top