วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561 00:00

แนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - อ.ดร.วรุตม์ บุญภักดี

 Warut art
ชื่อ-สกุล:
นายวรุตม์ บุญภักดี
  Warut Boonphakdee, D.Eng.
สังกัด:
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
การศึกษา:

2555-2559
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2548-2549
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2526-2530
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2521-2525
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันเริ่มปฏิบัติงาน:      
1 สิงหาคม 2561
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา:
พุทธ

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม

Read 158 times
Scroll to top