วันพุธ, 29 สิงหาคม 2561 00:00

ประชุม MOU ร่วมกับ กับ CAT และ PAKGON

EngKPSCAT

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นประธานการประชุมร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) และ บริษัท แพคกอน จำกัด (PAKGON) สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของทั้ง 3 ฝ่าย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีวาระการประชุม คือ แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก และแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่าย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน, CAT และ PAKGON) ตาม MOU ทั้งสามฝ่ายร่วมมือกันจัดตั้งโครงการ "โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบาเวทีโลก" ซึ่งจะประกอบไปด้วยการพัฒนาใน 7 โครงการหลัก ดังนี้
          1) การจัดหา "วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ" เพื่อร่วมสอนในรายวิชาต่าง ๆ แบบ Romote Teaching
          2) การจัดตั้ง "โครงการ Startup" และ ศูนย์ "Startup"
          3) การสนับสนุนการสร้างธุรกิจ "Startup" ผ่าน "ศูนย์ CAT Techno Farm"
          4) การให้บริการ "e-Education Platform" เพื่อรองรับการให้บริการการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
          5) การให้บริการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ "Smart University"
          6) การให้บริการ "Mobile Application" เพื่อการศึกษา
          7) การสร้างโครงการอื่น ๆ เพื่อมาสนับสนุนโครงการหลัก

arrow2L3ภาพกิจกรรม


 ข่าวเกี่ยวข้อง:
 MOU: KU.KPS - CAT & PAKGON [รายละเอียด] [30 มี.ค. 61]

 

 

Read 195 times
Scroll to top