วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561 00:00

การสัมมนา “การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร"

TDWCB 1

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแสน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา "การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประตู หน้าต่างและระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หอมหวล หัวหน้าศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก คุณอารัมภ์รัตน์ รัธดานุรักษ์ ผู้อำนวนการกลุ่มองค์กรกำหนดมาตรฐาน (สมอ.) เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง องค์กรกำหนดมาตรฐาน แผนการจัดทำและส่งมอบร่างมาตรฐานฯ

TDWCB 2

          ด้วยผลิตภัณฑ์ประตู หน้าต่าง และผนังติดกระจกสำหรับงานอาคารและที่พักอาศัย จำเป็นต้องมีมาตรฐานเพื่อประกันคุณภาพการใช้งาน โดยต้องคำนึงถึงความแข็งแรงในการต้านทานแรงลม ทั้งส่วนของโครงกรอบและกระจก การรั่วซึมของอากาศ การรั่วซึมของน้ำเข้ามาในอาคาร และแรงที่ใช้ในการเปิด-ปิดหน้าต่าง ฯลฯ ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จดทะเบียนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดยศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน) เป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Oganizations, SDOs) สาขา ประตูและหน้าต่าง  ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านห้องปฏิบัติการทดสอบและเครือข่ายเอกชนผู้ผลิตประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจก ที่นำมาทดสอบตามมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานสากลอื่น ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดมาตรฐานสอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคารขึ้นใหม่แทนมาตรฐานเดิม คือ 1) มอก. 744-2530 วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง: หน้าต่างอะลูมิเนียม 2) มอก. 829-2531 วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง: ประตูอะลูมิเนียม ซึ่งการสัมมนาในวันนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ประตูอะลูมิเนียม หน้าต่างอะลูมิเนียม บานประตูพีวีซี หน้าต่างพีวีซี และระบบผนังกระจก (curtain wall) สำหรับงานอาคารประเภทต่าง ๆ รวมถึงสถาปนิก สภาวิศวกร สมาคมอะลูมิเนียม สมาคมไวนิล นักวิชาการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา

TDWCB 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 135 times
Scroll to top