วันเสาร์, 15 กันยายน 2561 00:00

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรจัดอบรม "พื้นฐานการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ฯ

mcroc

            ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดอบรม "พื้นฐานการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยบอร์ด Arduino และ การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานอย่างอัตโนมัติ" เพื่อเสริมประสบการณ์และพัฒนาตัวเองให้กับนิสิตปริญญาตรี-โท-เอก และคณาจารย์ของภาควิชาฯ ในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 เวลา 09:00 - 16.30 น. สถานที่ อาคาร 7 โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ คุณคมธัช วัฒนศิลป์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจุบันเป็นนิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 463 times
Scroll to top