วันเสาร์, 15 กันยายน 2561 00:00

นิสิตวิศวกรรมเกษตรคว้า 2 รางวัลชมเชย

AERA 0

          นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับ 2 รางวัลชมเชย จากการประกวดโครงร่างงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง ในโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 จากการยางแห่งประเทศไทย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 61 ณ โรงแรมทีเค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น

AERA 1

ทีมที่ 1
ชื่อโครงการ: การออกแบบเครื่องมือกรีดยางปากกบสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา
คณะนักวิจัย
ผู้วิจัย: นายประธาน ภูหลักด่าน, นางสาวนัฐวรรณ แพงคำแหง และนายณัฐกิตติ์ อนันต์ธนวณิช
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย: อาจารย์ ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์

AERA 2

ทีมที่ 2
ชื่อโครงการ: การพัฒนามีดกรีดยางหัวเขียวคุณภาพสูง
คณะนักวิจัย
ผู้วิจัย: นายพศวัต อุบลไทร, นางสาวมิตรสินี เลิศเกียรติกุล และนายยศพนธ์ เหน็บศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย: อาจารย์ ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์
arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 559 times
Scroll to top