วันพุธ, 19 กันยายน 2561 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

 

QA61

          เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ นำโดย รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ประธานกรรมการ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ กรรมการ ผศ.ดร.เครือมาศ สมัครการ กรรมการ คุณสุนทรี กลิ่นบุบผา เลขานุการ คุณปนิตา มีหมู่ ผู้ช่วยเลขานุการ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณบดี และ อ.ดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นำเสนอผลการประเมินตนเองของคณะฯ สรุปผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการอยู่ใน "ระดับดี"

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 
Read 456 times
Scroll to top