วันจันทร์, 08 ตุลาคม 2561 00:00

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - นักวิชาการพัสดุ สำนักงานเลขานุการ

 Weerawan art
ชื่อ-สกุล:
นางสาววีรวรรณ  สังข์แก้ว (Miss Weerawan Sungkaew)
ชื่อเล่น:
น้ำตาล
ตำแหน่ง:

นักวิชาการพัสดุ

สังกัด:
หน่วยคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผน การเงิน และการคลัง สำนักงานเลขานุการ
การศึกษา:
รป.บ. (การบริหารงานทั่วไป)
สถาบัน:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันเริ่มทำงาน:
8 ตุลาคม 2561
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
ห้องทำงาน:

สำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 อาคาร 9

เบอร์โทรติดต่อ:
0-3435-1897 ต่อ 7015
arrow2L3ผลการคัดเลือก
Read 252 times
Scroll to top