วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561 00:00

ICFSN 2018: Best Presentation Award - รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์

Rungsinee 2

          รองศาสตราจารย์ ดร.รังสินี โสธรวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ในการประชุมระดับนานาชาติ 20th International Conference on Food Science and Nutrition (ICFSN 2018) ในหัวข้อเรื่อง Synthesis and characterization of carboxymethyl cellulose from rice stubble cellulose ซึ่งเป็นผลงานของ รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ และ ดร.ภัทราทิพย์ รอดสำราญ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 และรับหน้าที่เป็น chair ในที่ประชุมด้งกล่าว รวมทั้งได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่น Best Presentation Award จากงานประชุม

Rungsinee 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 779 times
Scroll to top