วันอังคาร, 23 ตุลาคม 2561 00:00

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

Bundit61D 1

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่สาม โดยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ท่าน คือ คุณประภาส เตมียบุตร ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) ในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากวิทยาเขตกำแพงแสน และวิทยาเขตบางเขน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 3,121 คน

Bundit61D 2

          สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 514 คน แบ่งเป็นปริญญาเอก 6 คน ปริญญาโท 18 คน และปริญญาตรี 490 คน

arrow2L3ภาพกิจกรรม

arrow2L3Nontri Live


ข่าวเกี่ยวข้อง:
วันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 [ภาพกิจกรรม]
วันซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 [ภาพกิจกรรม1] [ภาพกิจกรรม2]
Read 354 times
Scroll to top