วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมงาน "เที่ยวไม่ไกล ไปกำแพงแสน"

KPSTrv 1

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมแสดงผลงานในงาน "เที่ยวไม่ไกล ไปกำแพงแสน" ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการเปิดโครงการในวันนี้ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึงงานมีระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มก. กพส.

KPSTrv 2

          สำหรับผลงานของคณะฯ ที่นำไปจัดแสดงเป็นผลงานของภาควิชาต่าง ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารทอดด้วยความร้อนระบบสุญญากาศ, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยน้ำว้าจากภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร สิ่งประดิษฐ์ระบบสร้างสภาวะฝนเทียมคะนองเสมือนเพื่อผลิตไอออนธาตุอาหารสำคัญสำหรับพืชจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระบบตรวจวัดอัตราการไหลของแม่น้ำด้วย Mobile GPS, ระบบควบคุมการจ่ายน้ำแก่แปลงเกษตรโดยหักลบปริมาณน้ำฝน ณ แปลงปลูก, รูปแบบอบรมการสอนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีวีดีโอออนไลน์การเรียนรู้เชิงการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเครื่อง CNC ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องทำกระทงใบตอง, ข้าวยำ, การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 317 times
Scroll to top