วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561 00:00

พิธีมอบทุนการศึกษา บจก.ประจวบอุตสาหกรรม

Prajuap 1

          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ในที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 15/2561  รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และประธานกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากบริษัทประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ให้แก่นิสิต 2 คน คนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท ได้แก่

          1) นางสาวปาริฉัตร โพบาทะ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
          2) นางสาวสุพรรณี โพธิ์สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Prajuap 2

          และในโอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ ได้มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ รศ.ดร.ธัญญา นิยมาภา กรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอบคุณการทำงานในรอบปีและหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันนี้

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 323 times
Scroll to top