วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561 00:00

ทีมหุ่นยนต์วิศวะ กพส. ได้รับรางวัล ในการแข่งขันหุ่นยนต์ Smart Agricultural Robot Contest 2018

HKWall 1

          "H-K Wall" ทีมหุ่นยนต์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จากการนำทีมของ อาจารย์วรพจน์ ศตเดชากุล คว้ารางวัล "Best Manipulator" ได้รับรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร จากการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ประจำปี 2561 (Smart Agricultural Robot Contest 2018) รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย

          การแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการนี้ หุ่นยนต์ต้องปฏิบัติงานได้ภายในพืชสวนจำลองแบบอัตโนมัติพร้อมระบบ vision สำหรับตรวจวิเคราะห์ผลไม้ จากนั้นก็ต้องใช้แขนกลหยิบผลไม้สุกและดิบแยกออกจากกัน

HKWall 2

HKWall 3ทีม H-K Wall ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
"รางวัล Best Manipulator"
นายปิยะวัตร เกิดผล
นายพงศ์ศิริ แก้วทวี
นายอภิษฎา ถนอมรัตนชัย
นายรุจิพงษ์ สุขทรัพย์
นายชูเกียรติ ผาลาด
นาย เกียรติศักดิ์ ฮินท่าไม้
นายชยุต ยอดรักษ์
นายโอภาส กาฟัก
นายวัชรพล บุญวงค์
นายณัฐดนย์ ณ นคร
นางสาวสุกานดา สีสุ่น
นาย สุวภัทร ไม้สังข์
นายเกียรติศิลป์ เตียไธสง
นางสาวณัฐพร ศรีอุบล
นางสาวพรธีรา มารมย์
นายศิวัช วิศาลธรรมกร
นางสาวณัฐชา รัตนกู้เกียรติ
นางสาวโศจิรัตน์ จันทร์รักงาม

อ.วรพจน์ ศตเดชากุล (อ.ที่ปรึกษา)

HKWall 4

arrow2L3ภาพกิจกรรม

arrow2L3Smart Agricultural Robot Contest 2018

Read 759 times
Scroll to top