วันเสาร์, 01 ธันวาคม 2561 00:00

เปิดโลกวิศวกรรม'61

OWEng 1

          เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับงาน เปิดโลกวิศวกรรม'61 ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดขึ้นในช่วงงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 -10 ธันวาคม 2561 ซึ่งทางคณะฯ ขอสรุปภาพบรรยากาศในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

arrow2L3เปิดโลกวิศวกรรม'61

arrow2L3ภาพกิจกรรม

   พิธีเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561  [ช่อง3] [ช่อง5] [ช่อง7] [ช่อง9] [ช่อง11]

 

   1. นิทรรศการงานวิจัย [1ธค61] [2ธค61] [3ธค61] [5ธค61] [6ธค61] [7-10ธค61]

   2. การฝึกอบรมและสาธิต
       3 ธ.ค. 61  โครงการอินโทรฯ สัญจร สัมมนาเชิงวิชาการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการวัดและวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกล" [ภาพกิจกรรม]
       3-4 ธ.ค. 61  การอบรม "เทคโนโลยีสีข้าว" [ภาพกิจกรรม]
       6 ธ.ค. 61  การสัมมนา "เเนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ เพื่ออนาคตการเกษตร 4.0" [ภาพกิจกรรม]
       การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรประจำปี 2561
       6 ธ.ค. 61  อุปกรณ์พรวนกลบใบอ้อยแบบจานใช้กำลังขับเพื่อลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ [ภาพกิจกรรม]
                      เทคโนโลยีการฉีดพ่นสารเคมีแบบลดการฟุ้งกระจาย (Anti-drift spray nozzle) [ภาพกิจกรรม]
                      อนาคตข้าวไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 [ภาพกิจกรรม]
       7 ธ.ค. 61  หลักสูตรนักขับรถแทรกเตอร์มืออาชีพ [ภาพกิจกรรม]
       8 ธ.ค. 61  หลักสูตรนักขับรถขุดดินมืออาชีพ [ภาพกิจกรรม]
    3. การเสวนาและประชุมวิชาการ
       6 ธ.ค. 61  การเสวนาทางวิชาการ ด้านเทคนิค ธรณี-วิศวกรรม เรื่อง "ปฏิบัติการ (ลับ) เจาะถ้ำหลวง" [ภาพกิจกรรม] [VDO1] [VDO2]
       การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (สาขาวิศวกรรมศาสตร์)
       6 ธ.ค. 61  ภาคโปสเตอร์ [ภาพกิจกรรม]
       7 ธ.ค. 61  ภาคบรรยาย [ภาพกิจกรรม]
    4. การแข่งขันทักษะนักเรียน
       4 ธ.ค. 61  โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 [ภาพกิจกรรม]
       4 ธ.ค. 61  เมกกะฟูดส์ แข่งสุดสุดกับฟูดส์เอ็นฯ [ภาพกิจกรรม]
       6 ธ.ค. 61  การแข่งขันควบคุมรถแทรกเตอร์จำลองด้วย Arduino [ภาพกิจกรรม]
       7 ธ.ค. 61  การแข่งขันวิศวกรสะพานไม้ไอศกรีม [ภาพกิจกรรม]
 
 
 
Read 425 times
Scroll to top