วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2561 00:00

การสัมมนา "เเนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ เพื่ออนาคตการเกษตร 4.0"

AgriTrend 1

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนา "เเนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ เพื่ออนาคตการเกษตร 4.0" เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน คือ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร EEC ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ กรรมการบริหาร บริษัทเลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด นายกสมาคม สมาคมกลุ่มผู้ประกอบการ Thai Automation and Robotics Association (TARA) อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และคุณขวัญชัย เดชอุปการ จากบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

AgriTrend 2

AgriTrend 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 333 times
Scroll to top