วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561 00:00

2 รางวัล งานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับชมเชย

KUKPS-Conf14 0

          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (The 15th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference) ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ของการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ซึ่งผลงานวิจัย 2 เรื่องของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สามารถคว้ารางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มาได้ คือ

KUKPS-Conf14 1

          1) การนำเสนองานวิจัย เรื่อง การจำลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและการจัดการสินค้าคงคลังของร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ผลงานของ นายพุฒิพงศ์ พิกุลหอม และ อ.ดร.อณจ ชัยมณี จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KUKPS-Conf14 2

          2) การนำเสนองานวิจัย เรื่อง ความหนาแน่นและความเด่นของพืชพันธุ์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินถล่ม ผลงานของ นายพิศณุ บุตรอ่ำ รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง และ อ.บรรพต กุลสุวรรณ
arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 490 times
Scroll to top