วันศุกร์, 14 ธันวาคม 2561 00:00

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมเสวนาในรายการ "เสวนาภาษาเกษตร" ช่อง MV TV

MVtv

          คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา หัวหน้าศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และ อ.ร้อยโทอนุมัติ อิงคนินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมเสวนาในรายการ "เสวนาภาษาเกษตร" เกี่ยวกับการเกษตร 4.0 ซึ่งออกอากาศทางช่อง MV TV เมื่อวันที่ 28 -29 พฤศจิกายน 2561

arrow2L3VDO [VDO1] [VDO2]
Read 431 times
Scroll to top