วันเสาร์, 15 ธันวาคม 2561 00:00

ประชุมพัฒนาสายโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สับปะรด

PipeApp

          ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คุณบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่รัฐด้านการส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเข้าร่วมหารือกับคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เพื่อหาแนวทางพัฒนาสายโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สับปะรดในเขตอำเภอหนองปรือและบ่อพลอย เพื่อแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ และยกระดับการเกษตรสับปะรดแบบครบวงจรและอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้สร้างการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิเช่นภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นต้น

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 547 times
Scroll to top