วันอังคาร, 25 ธันวาคม 2561 00:00

โครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ (ครั้งที่ 1)

EdPEx

          วันที่ 25 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมต้อนรับทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มก. (EdPEx) นำโดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสที่ทางคณะฯ เตรียมความพร้อมรับข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ของผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560 ที่ทางคณะฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปยังสำนักประกันคุณภาพ มก. แล้ว (ผลการดำเนินงานประกอบด้วย ผลการประเมินตนเองแบบ Simplified Self-Assessment Tool โครงร่างองค์กร (OP) ผลลัพธ์การดำเนินงานหมวด 7 และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด) จากทีมที่ปรึกษา และให้ทีมที่ปรึกษาช่วยกำหนดแผนพัฒนาปรับปรุงที่เหมาะสมต่อไป

          โดยสรุปหน้าที่ของทีมที่ปรึกษา EdPEx ในวันนี้ เพื่อให้คำแนะนำการวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (OP) เพื่อยืนยันผลการประเมินตนเองของคณะที่ประเมินผ่าน Simplified Self-Assessment Tool เพื่อให้คำแนะนำคณะให้สามารถค้นหาโอกาสในการปรับปรุง จากผลการประเมินตนเอง และจัดทำแผนปรับปรุงในเรื่องที่สำคัญ และเพื่อให้คำแนะนำการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับคณะ

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 573 times
Scroll to top