วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 00:00

แจ้งย้ายสถานพยาบาล มก. กพส.

Hospital

ประกาศ !! ย้ายสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เนื่องจากจะปิดปรับปรุงอาคารเดิม จึงขอย้ายสถานที่ให้บริการไปยังอาคารชั่วคราว ณ ศูนย์บริการนิสิตพิการ DSS บริเวณด้านหน้างานกิจการนิสิต ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

โดยจะให้บริการ ณ สถานที่นี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Read 525 times
Scroll to top