วันเสาร์, 14 กันยายน 2562 00:00

การฝึกอบรม "ระบบการชลประทานอัจฉริยะเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน"

IrrE

          ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ระบบการชลประทานอัจฉริยะเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน" ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อให้ผู้สนใจ สามารถได้เรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนในการกำหนดการให้น้ำแก่พืชได้อย่างเหมาะสม สามารถนำระบบออนไลน์มาช่วยในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         โครงการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติเปิดการอบรมโดย ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมโดย ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน และวิทยากรบรรยายโดย ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 934 times

Latest from

Scroll to top