วันจันทร์, 23 กันยายน 2562 00:00

คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอสภาฯ 3 คน; จงรัก – บัญชา – สุภา

bancha art

คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอสภาฯ 3 คน
จงรัก – บัญชา – สุภา
พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มก.
30 กันยายน 62

       รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 10 คน ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ได้แสดงวิสัยทัศน์ และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา และเข้าสัมภาษณ์ทั้ง 10 คน เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 นั้น
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลั่นกรองผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนต่าง ๆ เหลือ 3 คนเรียงตามตัวอักษรดังนี้

         1. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อาจารย์ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ ปัจจุบันรักษาการแทนอธิการบดี และอดีตคณบดีคณะวนศาสตร์
          2. รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อดีตรักษาราชการแทนอธิการบดี และอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
          3. ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

         โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้นำชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจำนวน 3 คน ให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ทั้งนี้ทั้ง 3 คนจะได้นำเสนอแนวทางบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดเพียง 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

arrow2L3การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

Read 358 times

Latest from

Scroll to top