วันอังคาร, 24 กันยายน 2562 00:00

นิสิตในโครงการการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ ดูงานเกษตรอัจฉริยะ

SAC 1

          เมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นิสิตในโครงการการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่" สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture Research Center; SAC) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และ ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ซึ่งมี อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา หัวหน้าศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบตรวจวัด และระบบดิจิทัลเพื่อการเกษตร โดยมีสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นหน่วยงานในการดำเนินงานในโครงการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การจัดการเทคโนโลยีและการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการพึ่งพาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนมีแผนการจัดการแปลงเกษตร ที่ได้จากการวิเคราะห์พื้นที่ ออกแบบแปลงเกษตร และวางแผนการจัดการแปลงอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตที่เหมาะสมกับภูมินิเวศและภูมิสังคมและเกิดความยั่งยืน จากนั้นเป็นการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์จริงก่อนที่จะถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน ณ แปลงภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

SAC 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 206 times
Scroll to top