วันอังคาร, 22 กันยายน 2558 00:00

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แสดงผลงานวิจัยในงาน SIMA ASEAN 2015

SIMA 1

          อาจารย์ ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม และนายธนพัต สุขเจริญ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน SIMA ASEAN 2015 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรระดับนานาชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 17–19 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

SIMA 2

         ผลงานวิจัย Easy Crop Monitor เป็นเทคโนโลยีการตรวจวัดพืชสำหรับระบบเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) ประกอบด้วยเซนเซอร์ตรวจวัดค่า Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ซึ่งเป็นดัชนีที่บ่งชี้ระดับความอุดมสมบูรณ์ของพืช ชุดอุปกรณ์ยังประกอบด้วยเซนเซอร์ตรวจวัดสีเพื่อประเมินระดับคลอโรฟิลด์ในใบ พืช และอากาศยานไร้คนขับแบบ Hex-rotor เพื่อใช้ในการถ่ายภาพมุมสูงโดยสามารถระบุตำแหน่งพิกัด GPS เหนือพื้นที่เพาะปลูกได้ ผลงานวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวกับ การปลูกมันสำปะหลัง โดยแสดงให้เห็นถึงความผันแปรเชิงพื้นที่ (Spatial variability) ของการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังในพื้นที่ปลูก การวิเคราะห์เชื่อมโยงถึงสาเหตุของความผันแปรนั้น การทำนายปริมาณผลผลิต การเฝ้าระวังตรวจจับโรคและศัตรูพืช ตลอดจนแนวทางจัดการตามหลักการของระบบเกษตรแม่นยำอีกด้วย
 SIMA 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 2086 times
Scroll to top