ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง “นักวิจัย” สังกัดภาควิชาชลประทาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิจัย  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

1. นายพลเพชร สมานมิตร
2. นางสาวณัฐธยาน์ นามอินทร์
3. นางสาวอุดมพร ธูปบูชา

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่ 22 กันยายน2566 (สอบข้อเขียนเช้าและสอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 เป็นต้นไป) ณ.ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน 

<< ดาวน์โหลด >>

Scroll to Top