ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

คณบดี
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนานิสิต
รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
E2001-Pratueang-1120x1536
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเกษตร
E4033-Chaiyapong
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมชลประทาน
E1209-Sukanya
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร
E6036-Banpot
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมโยธา
E3068-768x1151
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
E9042-Varunya-768x1152
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
E8048-Pattarapong-qg3p6pa9jhvu1kwwwl0lxsz7hnorhoy9l932356klg
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
E2005-Nonglak
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
วิศวกรรมพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
E30xx
รักษาราชการหัวหน้าศูนย์
ทดสอบประตูหน้าต่างและระบบ
ผนังกระจกสำหรับงานอาคาร
P1-กิตติเดช โพธิ์นิยม
รักษาการหัวหน้าศูนย์
เครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาติ
หัวหน้าสำนักงาน
เลขานุการคณะฯ
Scroll to Top