ประกาศ/คำสั่ง/แบบฟอร์ม

ประกาศ

 • ประกาศ.    .PDF

คำสั่ง

 • คำสั่ง    .PDF

แบบฟอร์ม

 • ใบสมัครพนักงานเงินรายได้   .PDF
 • แบบขออนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างการลาหรือในระหว่างวันหยุดงาน   .PDF
 • แบบใบลาคลอด  .DOC
 • แบบใบลาไปต่างประเทศ   .DOC
 • แบบใบลาอุปสมบท   .DOC
 • แบบชอไปปฏิบัติงานกับภาคเอกชน (TalentMobility)   .DOC
 • แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมกับภาคเอกชน (TalentMobility)   .DOC
 • แบบรายงานผลการไปปฎิบัติงานกับภาคเอกชน (TalentMobility)   .DOC
 • แบบขอไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศ   .DOC
 • แบบขอตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญการ   .DOC
 • แบบขอประเมินค่างานขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษ   .DOC
 • แบบขอประเมินค่างานขอตำแหน่งชำนาญงานพิเศษ   .DOC
 • แบบฟอร์มใบลาไปช่วยภริยาเลี้ยงบุตร   .DOC
 • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนกรอบอัตรากำลังพ.เงินรายได้   .DOC
 • แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ   .DOC
 • แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ-1   .DOC
 • แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศ   .DOC
 • แบบประเมิน คณบดี   .PDF
 • แบบประเมิน ผู้ปฏิบัติงาน   .PDF
 • แบบประเมิน รองคณบดี หัวหน้าภาค หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ   .PDF
 • แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ   .PDF
 • แบบฟอร์มใบลาออก   .PDF
 • แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย   .PDF
 • แบบฟอร์มการพิจารณาปรับวุฒิ และเปลี่ยนตำแหน่งพ.เงินรายได้   .PDF

ประกาศ

 • ประกาศ.    .PDF

คำสั่ง

 • คำสั่ง    .PDF

แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์ม    .PDF    .DOC

ประกาศ

 • ประกาศ.    .PDF

คำสั่ง

 • คำสั่ง    .PDF

แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์ม    .PDF    .DOC

ประกาศ

 • ภาพรวม แผนปฏิบัติการ 4 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน    .PDF

คำสั่ง

 • คำสั่ง    .PDF

แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์ม    .PDF    .DOC

ประกาศ

 • ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน พ.ศ.2567 .PDF
 • ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจัดแสดงในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2567   .PDF
 • ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนพัฒนานวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ.2565   .PDF
 • ประกาศคณะฯ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น   .PDF
 • ประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยพี่เลี้ยง พ.ศ.2564   .PDF
 • ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก ฯลฯ   .PDF
 • ประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนทารวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566   .PDF
 • ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนิสิต เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน พ.ศ.2560   .PDF
 • ประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน   .PDF
 • ประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้เงินสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ (เพิ่มเติม)    .PDF
 • ประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้เงินสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม    .PDF
 • ประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้เงินสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คณะวิศวกรรมสาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ.2563    .PDF

คำสั่ง

 • คำสั่งคณะฯ ที่ 105-66 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ (เพิ่มเติม)  .PDF
 • คำสั่งคณะฯ ที่91/2566 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ   .PDF
 • คำสั่งคณะฯ ที่8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ   .PDF
 • คำสั่งคณะฯ ที่30/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ   .PDF

แบบฟอร์ม

 • แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน (แบบ วศ.กพส. บ-1)  .DOC    .PDF
 • แบบเสนอขอรับเงินสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (แบบ วศ.กพส. ผ-1)  .DOC    .PDF
 • แบบเสนอขอรับเงินสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ วศ.กพส. ผ-2)    .DOC    .PDF
 • สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะ    .DOC    .PDF
 • แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (แบบ วศ.กพส. ว-1)    .DOC    .PDF
 • แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ วศ.กพส. ว-2)    .DOC    .PDF
 • แบบสรุปผลการวิจัย (แบบ วศ.กพส. ว-3)     .DOC    .PDF
 • แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนนิสิตเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (แบบ วศ.กพส. ว-4)     .DOC    .PDF
 • แบบสรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยร่วมระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแะพงแสน กับภาคเอกชน (แบบ วศ.กพส. ว-5)     .DOC    .PDF
 • แบบเสนอขอรับทุนวิจัยนวัตกรรม (แบบ วศ.กพส. ว-6)     .DOC    .PDF
 • แบบรายงานความก้าวหน้าในรอบ 1 ปี โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยนวัตกรรม (แบบ วศ.กพส. ว-7)     .DOC    .PDF
 • แบบสรุปผลการวิจัย โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยนวัตกรรม (แบบ วศ.กพส. ว-8)     .DOC    .PDF
 • แบบเสนอขอรับค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตศึกษา (แบบ วศ.กพส. ว-9)    .DOC    .PDF
 • แบบเสนอขอรับเงินสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอก (แบบ วศ.กพส. ว-10)    .DOC    .PDF
 • แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยพี่เลี้ยง (แบบ วศ.กพส. ว-11)     .DOC    .PDF
 • แบบรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยพี่เลี้ยง (แบบ วศ.กพส. ว-12)    .DOC    .PDF
 • แบบสรุปผลการวิจัย โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยพี่เลี้ยง (แบบ วศ.กพส. ว-13)    .DOC    .PDF
 • แบบเสนอขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจัดแสดงในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2567 (แบบ วศ.กพส. ว-14)     .DOC    .PDF
 • สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัยพี่เลี้ยง    .DOC    .PDF
 • แบบขึ้นทะเบียนนักวิจัย มก.     .DOC    .PDF

ประกาศ

 • ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน    .PDF
 • ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียนการใช้บริการห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน    .PDF

คู่มือ / เอกสาร

 • คู่มือการตั้งค่า MFA สำหรับระบบ KU ALL-Login    Download
 • คู่มือการยกเลิกใช้งาน Multi-Factor Authentication (MFA) ชั่วคราว KU ALL-Login    Download
 • การตั้งค่าเมลไคล์เอนต์    Link

ประกาศ

 • ประกาศ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดประชุมในประเทศ และในต่างประเทศ    .PDF
 • ประกาศ มก. เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ (No Gift Policy)    .PDF 
 • ประกาศ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนตำแหน่งประเภทผู้บริหารและตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย    .PDF
 • ประกาศ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน    .PDF
 • ประกาศ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน    .PDF
 • ประกาศ มก. ว่าด้วยการกำหนดว้นทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2560    .PDF

คำสั่ง

 • คำสั่ง มก. ที่ 1978/2563 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ    .PDF

แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์ม    .PDF    .DOC

อื่นๆ

 • แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ    .PDF
 • สรุปหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ     .XLSX

ประกาศ

 • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตในการสอบ   .PDF

คำสั่ง

 • คำสั่ง    .PDF

แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์ม    .PDF    .DOC
Scroll to Top