ข่าวสารคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 256710 เม.ย. 67Full Album:Cam1: https://drive.google.com/…/1rKoA5o94GuhxXEHITPzVMvHirOM…Cam2: https://drive.google.com/…/1PPpw8MD96XEDm2cVrXYm7WQDuTR…

Read More »

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรใหม่ของทางคณะฯ

Read More »

ต้อนรับคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2567วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read More »

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2567) รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำผู้บริหารคณะฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

Read More »

นิทรรศการผลงานวิจัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานเกษตรแฟร์ประจำปี 2567

ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โดมแอร์หน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (H) เนื่องในงานเกษตรแฟร์ประจำปี

Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จับมือกับ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” พัฒนาการศึกษาร่วมกัน

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย

Read More »

TCAS67

TCAS67 ปีการศึกษา 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับ 480 ที่นั่ง โปรดติดตามรายละเอียดต่อไป

Read More »

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา

คณะกรรมการสภาวิศวกร ได้มีมติรับรองปริญญาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 – 2569วุฒิบัตรการรับรองปริญญา

Read More »

ผลการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Summer Internship Program for International Students 2024

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ National Chung Hsing University (Summer Internship Program

Read More »

SUMMER CAMP 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  เปิดรับสมัครนิสิต (ไม่จำกัดสาขาวิชา และชั้นปี)  จำนวน 1 คน  เข้าร่วมกิจกรรม “SUMMER CAMP 2024”

Read More »

กีฬา 5 เกียร์

นักกีฬาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนจัดทัพนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับวิศวะทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ ทีมจากบางเขน สกลนคร วิทยาลัยการชลประทานและวิทยาเขตศรีราชา ในกีฬา 5

Read More »

KU KPS JOB FAIR‘2024

เริ่มแล้วนะคะ KU KPS JOB FAIR‘2024 วันนี้เลย(วัน 23 กุมภาพันธ์ 2567) ตั้งแต่เวลา

Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คว้าอันดับ 1 ผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ และรางวัลอื่น ๆ

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ รางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา และรางวัลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานในวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสน

Read More »

อนุสิทธิบัตร แหวนเตเปอร์ (Taper ring gauge) ป้องกันการรั่วซึมน้ำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอแสดงความยินดีกับ คุณระวี อยู่สำราญ อดีตนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร “แหวนเตเปอร์ (Taper

Read More »

รายงานความก้าวหน้าของหุ่นยนต์ควบคุมด้วยระบบ IoT ในโครงการวิจัยระบบตรวจวัดเคมี รังสีอัจฉริยะ ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรุงเทพฯ

#ติดตามความก้าวหน้าโครงการ #ทดสอบภาคสนาม 31 ส.ค. 66 : พ.อ. มนต์ชัย ดวงปัญญา รอง

Read More »

สิทธิบัตร “สารเคลือบผิวผักและผลไม้ชนิดผงจากพอลิเมอร์ชีวภาพ และกรรมวิธีการผลิต”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร และ นางสาวพลอย กลางเมือง นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

Read More »

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศึกษาดูงานศูน์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านวิศวกรรมชลประทาน หลักสูตร G การบริหารจัดการน้ำ (บริหารจัดการประสิทธิภาพการชลประทาน)

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานอบรมให้วิศวกรกรของกรมชลประทานคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านวิศวกรรมชลประทาน หลักสูตร G การบริหารจัดการน้ำ

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรม หลักสูตรการผลิตกาบกล้วยและถ้วยจากกาบกล้วยและใบไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุธรรมชาติและลดขยะต้นทาง

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรม.. หลักสูตรการผลิตกาบกล้วยและถ้วยจากกาบกล้วยและใบไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุธรรมชาติและลดขยะต้นทาง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม

Read More »

บทความภาควิชาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลบทความดีเด่น – ACC18

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบทความเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของสารสร้างผลึกแต่ละประเภท ในมอร์ต้าร์เพื่อลดการเสื่อมสภาพเนื่องจากการหดตัว” นำเสนอโดย นายธีรเดช ทัพภะ นิสิตปริญญโทภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Read More »

ผลงานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คว้า 2 รางวัล ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567

“เครื่องปอกเปลือกมะม่วงดองแบบเพลาหมุนผล” ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1” และ “รางวัล Popular Vote” ในการประกวดเครื่องจักกลเกษตร

Read More »

รางวัลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานในวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบรางวัลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานในวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 1/2567 

Read More »

ขอแสดงความยินดี และ ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ อาจารย์ ดร.ศศิวิมล ขาวโกมล อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดี และ ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่อาจารย์ ดร.ศศิวิมล ขาวโกมล อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทานCV: https://kasets.art/thXD51รายละเอียดเพิ่มเติม:

Read More »

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย วุฒิปริญญาโท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน จำนวน 1 อัตรา

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)  ดังนี้ นายสุบรรณ สนิทอินทร์ นางสาวปานิสา แสงแก้ว

Read More »

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลการสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  ดังนี้ ผู้ที่สอบได้ ลำดับที่ 

Read More »

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัด ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ตามที่ได้มีการสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน   คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จึงประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ดังนี้

Read More »

รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขออนุญาตผลิตอาหาร (อย.)” เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยกองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขออนุญาตผลิตอาหาร (อย.)” เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน

Read More »

จองเสื้อที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า #วิศวดงตาลกำแพงแสน

ขอเชิญพี่ๆ ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนจองเสื้อที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า #วิศวดงตาลกำแพงแสนเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567พี่ๆ ที่สนใจสามารถจองเสื้อได้ที่ https://forms.gle/WMq3bszHuLXMiPTv5หรือสแกน QR Codeขนาด SS-XL

Read More »

ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่างฯ ยกระดับเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) จาก สมอ.

ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับประกาศให้ผ่านการตรวจสอบเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025)

Read More »
Scroll to Top