สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานเลขา : นางสาวเพชรน้อย ยอดอยู่ดี

นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

งานบริหาร

หัวหน้างาน : นางสาวเพชรน้อย ยอดอยู่ดี

หน่วยอำนวยการและทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
พนักงานธุรการ
Johnathan Doe
ชำนาญการพิเศษ
Johnathan Doe
ชำนาญการพิเศษ

งานพัฒนากายภาพ

หัวหน้างาน : นายณัฐพล เสรีเผ่าวงษ์

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

วิศวกร
ปฏิบัติการ
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

หน่วยซ่อมบำรุง

ช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน
ช่างเครื่องยนต์
ชำนาญงาน
ช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
Johnathan Doe
ชำนาญการพิเศษ

งานพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม

หัวหน้างาน : นางสาวกรรณิการ์ ปู่น้อย

หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
พนักงานธุรการ
-
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
Johnathan Doe
ชำนาญการพิเศษ

หน่วยวิจัยและนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
พนักงานธุรการ
-
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
Johnathan Doe
ชำนาญการพิเศษ

หน่วยบริการสารสนเทศและการสื่อสาร

นักวิชาการโสตทัศศึกษา
ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน

งานคลังและพัสดุ

หัวหน้างาน : นางสุกัญญา พันยุโดด

หน่วยคลังและพัสดุ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
Johnathan Doe
ชำนาญการพิเศษ

งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต

หัวหน้างาน : นางสาวเกวลิน อิสสะอาด

หน่วยการศึกษาและพัฒนานิสิต

นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
Johnathan Doe
ชำนาญการพิเศษ
Scroll to Top