ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
Philosophy

ผลิตวิศวกรคุณภาพดี เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์
Vision

เสริมสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมบูรณาการ และระบบนิเวศนวัตกรรม

พันธกิจ
Mission

(1) พัฒนาผู้เชี่ยวชาญสหวิศวกรรมด้วยความร่วมมือและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเครือข่ายสากล 

(2) สรรสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองความท้าทายผ่านระบบนิเวศวิจัยเชิงบูรณาการ

(3) เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนที่หลากหลายอย่างมีส่วนร่วม และร่วมสร้างสรรค์ความผาสุกของสังคมด้วยการยกระดับและถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายความร่วมมือ

(4) พัฒนาระบบงานให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ค่านิยมองค์กร
Core Values

D – Dedicate to team = ทีมมาก่อน

R – Resilience = พร้อมฟื้นตัว

I – Integrity = หัวสุจริต

I – Innovative Thinking = คิดนอกกรอบ

V – Valuing People = มอบใจใส่

E – Excellence Driven = ใฝ่ความเป็นเลิศ

Scroll to Top