ประชาสัมพันธ์


*** ประชาสัมพันธ์ ***

************************************************************************

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้ใน เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ที่ http://eng.kps.ku.ac.th/v3/ และ https://www.facebook.com/eng.kps.ku.ac.th/

************************************************************************

 

 

 

ขอให้ผู้สมัครเลือกยื่นคะแนน GAT/PAT รอบที่คะแนนดีที่สุด (สามารถคละรอบกันได้) 

หากผู้สมัครต้องการยื่นคะแนน 2 ครั้ง ให้ส่งผลคะแนนการสอบ GAT/PAT มาที่ E-mail : fengnrsw@ku.ac.th

*** ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เลขที่ 769-247416-2 ชื่อบัญชี "โครงการภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ (ไม่มี Bill Payment เพื่อชำระเงินในระบบ)หรือชำระเงินสดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน *** 

 เริ่มรับสมัคร วันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2559

  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ หากตรวจพบข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที

  ข้อมูลที่ผู้สมัครควรเตรียมสำหรับกรอกข้อมูล อ่านรายละเอียด | ขั้นตอนการสมัคร อ่านรายละเอียด

*** ผู้สมัครที่ยื่นสมัครในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว แต่ยังสแกนหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบ

หรือสแกนแล้วแนบหลักฐานในระบบไม่ได้ สามารถดำเนินการจัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครเพิ่มเติม มาได้ที่

E-mail : fengnrsw@ku.ac.th ***

 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผู้สมัครทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา) จำนวน 1 ชุด

 
สถานะการรับสมัครของระบบ : ปิดรับการสมัคร