ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

 ....
ค้นหาจาก
รายการหนังสือเวียนคณะ (3402 รายการ) ผลการค้นหาข้อมูลจาก... ทั้งหมด ....คำค้น..... ทั้งหมด....
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง ลงทะเบียนรับ
1 อว 6501.2306/ว 995 27 ก.ย. 65 สำนักบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการเข้าร่วมอบรมด้านการเรียนการสอนออนไลน์ 30 ก.ย. 65 - 10:25
2 มธอ 45/FY2565 03 ต.ค. 65 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 28 ก.ย. 65 - 13:27
3 อว 6501.2102/ว 389 27 ก.ย. 65 ฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณเฉพาะกิจ) 28 ก.ย. 65 - 10:17
4 อว 6502.03/ว 0947 26 ก.ย. 65 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 27 ก.ย. 65 - 14:21
5 อว 6502.0106(2)/ว 2196 19 ก.ย. 65 กองบริหารทรัพย์สิน งานหารายได้และสิทธิประโยชน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนถังน้ำดื่มพระพิรุณ แบบถังเหลี่ยมเป็นแบบถังกลม 27 ก.ย. 65 - 14:16
6 4973 23 ก.ย. 65 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส. มก.) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 สำหรับสมาชิก 27 ก.ย. 65 - 10:20
7 อว 6501.0207/3463 23 ก.ย. 65 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565 จาก National Dong Hwa University ไต้หวัน 28 ก.ย. 65 - 09:08
8 อว 0603.07/ว 2551 29 ส.ค. 65 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7" 22 ก.ย. 65 - 15:13
9 อว 6502.01/ว 1974 21 ก.ย. 65 กองบริหารทั่วไป งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประเมินการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 22 ก.ย. 65 - 10:01
10 อว 6501.0207/3428 19 ก.ย. 65 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 จาก Shujitsu University ประเทศญี่ปุ่น 22 ก.ย. 65 - 10:15
11 4862 19 ก.ย. 65 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 ก.ย. 65 - 10:32
12 อว 6501.0201(สภาพนักงาน)/ว 233 19 ก.ย. 65 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565 21 ก.ย. 65 - 11:51
13 อว 6502.0108(2)/ว 78 16 ก.ย. 65 สถานพยาบาล มก.กพส. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอประชาสัมพันธ์ข้อเสนอการบริการสำหรับนิสิตและบุคลากร 19 ก.ย. 65 - 14:08
14 อว 6501.01/1653 13 ก.ย. 65 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 19 ก.ย. 65 - 15:07
15 อว 6502.01/ว 1931 16 ก.ย. 65 กองบริหารทั่วไป งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอส่งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเด่น/นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 (ฉบับปรับปรุงใหม่) 16 ก.ย. 65 - 10:03
16 อว 6501.01/1650 13 ก.ย. 65 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 ก.ย. 65 - 10:54
17 อว 6502.0101(3)/ว 1205 14 ก.ย. 65 กองบริหารทั่วไป งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแจ้งหมายเลขโต๊ะจีนในโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 14 ก.ย. 65 - 14:10
18 4685 13 ก.ย. 65 สำนักบริหารการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอรับนิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 65 - 10:18
19 อว 6501.0207/3377 12 ก.ย. 65 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 จาก Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น 14 ก.ย. 65 - 15:54
20 ทปอ 65/ว 0563 12 ก.ย. 65 กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กาารับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 14 ก.ย. 65 - 10:05
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>