EN

บุคลากร

บุคลากร


รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
fengptu@ku.ac.th


นางสาวอรุณรัตน์ บุญปองหา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
fengndb@ku.ac.th


นางสาวพีรดา แจ้งศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ


นายวิชัย หมอยาดี
ช่างเครื่องยนต์ชำนาญงาน
wichai.mo@ku.ac.th


นายศักดา จันทร์ทอง
ช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ
fengsdc@ku.ac.th


นายศักดิ์สิทธิ์ บุญรอด
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ


นายธานัท เชียงอินทร์
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน


นางสาวศิรประภา เชียงเงาะ


นางสาวจักจั่น นาฟาง