ประวัติภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ประวัติภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ชื่อภาควิชา :
               ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่ตั้งของภาควิชา (ที่ทำการธุรการภาควิชา) :
               เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

ประวัติความเป็นมา (การแบ่งส่วนราชการภายในโดยสังเขป) :
               ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้เริ่มเปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร เป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปีการศึกษา 2509 สังกัดอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ต่อมาในปลายปีการศึกษา 2522 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้ย้ายไปดำเนินการเรียนการสอนนิสิตที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และได้เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในปีการศึกษา 2534 และปีการศึกษา 2545 ตามลำดับปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สังกัดอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นคณะเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2546 และภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆ รวม 3 หลักสูตร ดังนี้

               วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 1 หลักสูตร
               วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 1 หลักสูตร
               วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร) 1 หลักสูตร