EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.แก้วกานต์ พวงสมบัติ  เป็นตัวแทนทีมวิจัยร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเพื่อบรรเทาปัญหาการเผาใบอ้อยและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน”  ในงานสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนส่งเสริมการนำงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเศษวัสดุ การเกษตร เพื่อแก้ปัญหาลดฝุ่นควัน PM2.5 จากการเผาในภาคการเกษตร” ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting  ซึ่งเป็นชุดงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์สางและเก็บรวบรวมใบอ้อย เทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ใบอ้อยคุณภาพสูง และเครื่องโรยปุ๋ยอินทรีย์ใบอ้อยพร้อมพรวนกลบ โดยมีทีมผู้วิจัย รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ รศดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม ผศ.ดร.อาทิตย์  พวงสมบัติ ดร.พินิจ จิรัคคกุล และคุณณัฏฐ์ชยธร  ขัตติยะพุฒิเมธ   และผลงานเรื่องอุปกรณ์ไถจานชนิดใช้กำลังขับสำหรับพลิกกลบเศษวัสดุอ้อยและการไถพูนโคน เป็นผลงานของ อ.ดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล