ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการกำลังทางระบบการเกษตร
Soil Mechanics Laboratory

ห้องปฏิบัติการแปรสภาพวัสดุเกษตร
Agricultural Process Engineering Lab.

ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด
Laboratory of Measuring Instrument

ห้องปฏิบัติการไฮดรอลิก-นิวแมติกและระบบควบคุม
Hydraulic-Pneumatic and
Control Systems Lab.

ห้องปฏิบัติการทั่วไป
General Laboratory

อาคารปฏิบัติการ ณ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
Contrete and Materials Testing Laboratory

ห้องปฏิบัติการสมบัติทางกายภาพวัสดุเกษตรและเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล
Laboratory of Physical Properties of Agricultural Materials and Horticultural Postharvest Machinery and Packaging