ชื่อผลงาน

พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

 

Electical Engineering Fundamental

ผู้แต่ง

รศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2562

ประเภท

ตำรา

download
21885
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา

 

02204341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผู้แต่ง

ผศ.นุชนาฎ สัตยากวี

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2556

ประเภท

เอกสารประกอบการสอน

download
1630
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

วิยุตคณิต

 

Discrete Mathematics

ผู้แต่ง

อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2563

ประเภท

เอกสารประกอบการสอน

download
940
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

ระบบสืบค้นเชื้อพันธุกรรมพืช

 

search engine system for Genetic Resources

ผู้แต่ง

อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2564

ประเภท

คู่มือ

download
285
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

การไหลในทางน้ำเปิด

 

Open Channel Flow

ผู้แต่ง

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

ปีที่พิมพ์

n/a

ประเภท

ตำรา

download
50
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 02204341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 

NA

ผู้แต่ง

รศ.สันติ ทองพำนัก

ปีที่พิมพ์

n/a

ประเภท

ตำรา

download
572
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

เหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล Data mining and Data warehouse

 

Monthly Streamflow Simulation

ผู้แต่ง

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

ปีที่พิมพ์

n/a

ประเภท

ตำรา

download
252
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

เอกสารประกอบการสอนวิชา 02207321 การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา

 

Design of Farm Irrigation Systems

ผู้แต่ง

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์

ปีที่พิมพ์

n/a

ประเภท

ตำรา

download
883
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

เอกสารประกอบการสอนวิชา 02207321 การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา บทปฏิบัติการ

 

Design of Farm Irrigation Systems

ผู้แต่ง

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์

ปีที่พิมพ์

n/a

ประเภท

ตำรา

download
285
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

การวางแผนและออกแบบระบบส่งน้ำชลประทาน

 

Planning and Design of Irrigation Distribution Systems

ผู้แต่ง

อ.อรุณ อินทรปาลิต และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

ปีที่พิมพ์

n/a

ประเภท

ตำรา

download
311
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

อุทกวิทยาเบื้องต้น

 

Fundamental of Hydrology

ผู้แต่ง

รศ.สันติ ทองพำนัก

ปีที่พิมพ์

n/a

ประเภท

ตำรา

download
1865
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

วิศวกรรมการระบายน้ำ

 

NA

ผู้แต่ง

ผศ.สิทธิพร เงินประเสริฐศรี

ปีที่พิมพ์

n/a

ประเภท

ตำรา

download
664
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

หลักการชลประทานแบบหยด การออกแบบและการแก้ปัญหา

 

NA

ผู้แต่ง

ผศ.มนตรี ค้ำชู

ปีที่พิมพ์

n/a

ประเภท

ตำรา

download
59
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

การจัดการเรื่องน้ำ

 

Water Management

ผู้แต่ง

ผศ.ทวีวัช สำเนียงประเสริฐ

ปีที่พิมพ์

n/a

ประเภท

ตำรา

download
79
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

การออกแบบอาคารส่งน้ำชลประทาน

 

Design of Water Conveyance Irrigation Structures

ผู้แต่ง

รศ.ปฏิภาณ อมาตยกุล

ปีที่พิมพ์

n/a

ประเภท

ตำรา

download
64
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

22 ลุ่มน้ำในประเทศไทย และพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564

 

NA

ผู้แต่ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2564

ประเภท

ตำรา

download
38
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

เอกสารคำสอน 02207651 การวิเคราะห์ทางสโตแคสติกสำหรับระบบชลประทาน

 

02207651 Stochastic Class Handout

ผู้แต่ง

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2563

ประเภท

ตำรา

download
45
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานในยุค THAILAND 4.0

 

NA

ผู้แต่ง

กรมชลประทาน

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2563

ประเภท

ตำรา

download
40
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 1

 

NA

ผู้แต่ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2563

ประเภท

ตำรา

download
44
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 2

 

NA

ผู้แต่ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2563

ประเภท

ตำรา

download
41
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

คู่มือการก่อสร้างและบำรุงรักษา ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

 

NA

ผู้แต่ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2563

ประเภท

ตำรา

download
42
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

กลศาสตร์ของวัสดุ II

 

Mechanics of Materials II

ผู้แต่ง

ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2563

ประเภท

ตำรา

download
54
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

คู่มือการบริหารจัดการน้ำท่วมด้วยแนวทางไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง

 

Manual on Non-Strutural Approaches to Flood Management

ผู้แต่ง

คณะทำงานด้านวิชาการของคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบานน้ำแห่งประเทศไทย-THAICID

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2563

ประเภท

ตำรา

download
67
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

สถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2561

 

Agricultural Statistics of Thailand 2018

ผู้แต่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2562

ประเภท

ตำรา

download
104
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

การทำความเย็นเบื้องต้น

 

Basic Refrigeration

ผู้แต่ง

กิติพงษ์ เจาจารึก

ปีที่พิมพ์

n/a

ประเภท

หนังสือ

download
1124
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

ระบบการพยากรณ์และเฝ้าระวังอุทกภัย

 

Flood Forecasting and Warning System

ผู้แต่ง

ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2563

ประเภท

เอกสารคำสอน

download
29
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด

ชื่อผลงาน

อุทกวิทยาทางวิศวกรรม

 

Engineering Hydrology

ผู้แต่ง

ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ

ปีที่พิมพ์

พ.ศ. 2555

ประเภท

เอกสารประกอบการสอน

download
28
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด