คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คว้าอันดับ 1 ผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ และรางวัลอื่น ๆ

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ รางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา และรางวัลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานในวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566
วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 1/2567 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบโล่เกียรติคุณสำหรับหน่วยงานและบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีผลงานโดดเด่น ด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดประเภทผลงาน ดังนี้
I-รางวัลผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566
1. ประเภทส่วนงาน ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566 สูงสุด 3 ลำดับ
ลำดับที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
(รับมอบโดย รศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
2. ประเภทบุคลากร ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566 สูงสุด 3 ลำดับ
ลำดับที่ 1 ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
3. ประเภทบุคลากรของส่วนงานที่ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566 สูงสุดภายในส่วนงาน
ลำดับที่ 1 ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
————————————————————————–
II-รางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยงานและบุคคลากรที่มีผลงานโดดเด่นได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้
– ประเภทส่วนงาน (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิชสิทธิ์)
ลำดับที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
(รับมอบโดย รศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
(ปี 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับ 1 สิทธิบัตร + 4 อนุสิทธิบัตร)
– ประเภทบุคลากรที่มีผลงานสูงสุดในส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
ลำดับที่ 3 ศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
(จาก สิทธิบัตร “สารเคลือบผิวผักและผลไม้ชนิดผงจากพอลิเมอร์ชีวภาพ และกรรมวิธีการผลิด” https://kasets.art/i6qRj7 )
————————————————————————–
III-รางวัลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานในวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566
ประเภทที่ 2.2 ผลงานนวัตกรรม
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผลงาน Nisit-Looker เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรอง กำกับติดตาม และส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ: ผศ.ดร.อธิวัฒน์ บุญมี, ผศ.ดร.วรญา เนื่องมัจฉา, นางสาวภัคจิรา สุขเกตุ และ นางสาวอัธยา พลายภู่
– รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผลงาน โปรแกรม Checkpoint V1
ทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา: ผศ.พงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์, นายปรเมษฐ์ สังฆะบุรี และ นายนภัสกร ชุลี
Scroll to Top