ผลงานนิสิตวิศวกรรมเครื่องกล คว้า “รางวัลชนะเลิศ” ระดับอุดมศึกษา วันนักประดิษฐ์ 2567

ผลงาน ““ดีบักส์ ออร์แกนิค พลัส” สารกำจัดแมลงชีวภาพจากเปลือกไข่” ผลงานวิจัยร่วมของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และคณะเกษตร กำแพงแสน คว้า “รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา” ด้านเกษตร ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2024 โดยรับโล่รางวัลจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
โดยทีมวิจัย ประกอบด้วย:
นิสิตศูนย์วิจัย InRoC ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน: นายทศพล แซ่ตั้ง, นายพีรพงศ์ เข็มเพ็ชร์, นายธัณยวัฒน์ คลังทอง, นายจงพิชิต ชิตสุข, นายจินระภัทร จงจุดเทียน, นายนัธทวัฒน์ เกษชม และ นายเจษฎากร เสรีกุล
ภายใต้การให้คำปรึกษา:
ผศ.วรพจน์ ศตเดชากุล (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)
นางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน (นักวิจัยชำนาญการ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน)
ดร.นิตยา แก้วแพรก (นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.))
ผศ.ดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)
และ ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Scroll to Top