ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่างฯ ยกระดับเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) จาก สมอ.

ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับประกาศให้ผ่านการตรวจสอบเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ซึ่งถือว่าการดำเนินการด้านระบบคุณภาพในกิจกรรมการทดสอบ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9000 โดยการได้รับรองความสามารถดังกล่าวมีประโยชน์หลายประการ เช่นการเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ เกิดการยอมรับรายงานผลทดสอบที่ออกโดยศูนย์ฯ ขยายการทดสอบระดับประเทศและระหว่างประเทศ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ทดสอบฯ ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ ทรัพยากร บุคลากร การจัดการบริหาร การตรวจสอบคุณภาพ ฯลฯ เพื่อขอรับการตรวจสอบเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.17025 ตั้งแต่ กันยายน พ.ศ 2563 โดยทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เข้าตรวจสอบวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยทางศูนย์ได้แก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตจากกรรมการผู้ตรวจสอบเรียบร้อยเสร็จสิ้น วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 และได้รับรองความสามารถตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้รับรอง ดัง QR code ที่แนบมา หรือตามลิงค์นี้ https://center.tisi.go.th/certify/check_files_lab/MTE1Ng
Scroll to Top