Author name: fengpwj

ใบสมัครทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ใบสมัคร >>  Downloadสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม >> งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต

ใบสมัครทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ

          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พร้อมด้วย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน นำผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธี เปิดพานธูปเทียนแพ ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่มดอกไม้ อ่านบทถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และร่วมร้องเพลงสดุดีพระเกียรติ โดยมี หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้แทนหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน บุคลากร และนิสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะฯ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดขึ้น ณ พุทธอุทยาน กำแพงแสน และจะนำไปถวาย ณ วัดหนองแกเล็กสุวรรณาราม และวัดทุ่งกระพังโหม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ต่อไปFull Album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.501888828851417…

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567 Read More »

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท/เอก สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา   ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา Read More »

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Read More »

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเกษตร Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU – TUA ณ TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE ประเทศญี่ปุ่น

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรแห่งโตเกียว TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE (TUA) จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU – TUA ณ TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 18 – 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 คน โดย ดร.พิสุทธิ์ เขียวมณี ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศวรา สิทธิโชค ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และเจ้าหน้าที่จากงานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เรียนรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านการเกษตร และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศให้กับนิสิตไทย – ญี่ปุ่น ในการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU – TUA ณ TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE ประเทศญี่ปุ่น Read More »

นิสิตวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการ Taiwan Experience Education Program(TEEP)

นายวรายุทธ ถึกเจริญ, นางสาวพีรดา อ่อนน้อม, นางสาวสุนิษา มีจั่นเพชร นิสิตชั้นปีที่ 4 นายพงศ์พันธุ์ ปั้นมยุรา นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงเเสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงเเสน เข้าร่วมโครงการฝึกงานระยะสั้น ในโครงการ Taiwan Experience Education Program(TEEP) ภายใต้การดูแลของ Prof. Dr. Nai-Shang Liou ณ Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 เพื่อศึกษาเรียนรู้ในด้านงานวิชาการ การวิจัย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนิสิตไทยกับนิสิตไต้หวัน

นิสิตวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการ Taiwan Experience Education Program(TEEP) Read More »

ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน 5 ราย  ดังนี้  นางสาวสโรชา  พึ่งอุบล นางสาวทอปัด  หวังเสถียร นางสาวนฤมล  รุ่งจำรัส นางสาวเจนจิรา  จิตต์ภิรมย์ นางสาวไอลดา  น้อยมณี ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน  ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 9 ชั้น 3  สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ Read More »

คณะฯ เตรียมจับมือกับ CHANGAN ทำหลักสูตรอบรมรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Changan Automobile Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้นรถยนต์ไฟฟ้า EV Training and Skill Development กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนFull Album: SoonChangan Automobile Co., Ltd.: http://www.globalchangan.com

คณะฯ เตรียมจับมือกับ CHANGAN ทำหลักสูตรอบรมรถยนต์ไฟฟ้า Read More »

Scroll to Top