ข่าววิจัย/นวัตกรรม

2 รางวัล International จากประเทศจีน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยของคณะฯ “deBUG Organic Plus” นำโดย ผศ.วรพจน์ ศตเดชากุล ที่ได้รับ 2 รางวัลจากงาน “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” ณ Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 ร่วมกับงาน “The 10th China (Shanghai) International Technology Fair” ณ Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center นครเซี่ยงไฮ้ […]

2 รางวัล International จากประเทศจีน Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จับมือกับบริษัทน้ำตาลมิตรผล ทำวิจัยร่วมกัน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ได้ประชุมหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการพัฒนาการทำไร่อ้อยสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิเช่น การให้น้ำด้วย IoT Robot ทางการเกษตร และระบบการบิรหารจัดการไร่อ้อยด้วย AI เป็นต้น สรุปผลการประชุมแบ่งออกได้เป็น 3 เรื่อง คือ1) การจัดอบรมระยะสั้นในหัวข้อการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อยและระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งอ้อยให้กับพนักงานของบริษัทและบุคคลทั่วไปที่สนใจ2) การส่งนิสิตฝึกงานและนิสิตสหกิจศึกษาไปที่บริษัท3) การจัดทำโครงการวิจัยหรือโครงการพัฒนาวิชาการร่วมกันโดยยื่นขอทุนจาก PMU หรือใช้ทุนของบริษัทนอกจากนี้ผู้บริหารและคณาจารย์ยังได้ศึกษาดูงานที่ Mitr Phol Modern Farm ของบริษัทอีกด้วยโดยผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะฯ ประกอบด้วย1. รศ.ดร.เชาว์​ อินทร์ประสิทธิ์​ คณบดี2. ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ3. ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์4. รศ.ดร.ฐิติพงษ์​ สถิรเมธีกุล​ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม5. ผศ.ดร.วรัญญา​ อรรถเสนา​

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จับมือกับบริษัทน้ำตาลมิตรผล ทำวิจัยร่วมกัน Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คว้าอันดับ 1 ผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ และรางวัลอื่น ๆ

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ รางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา และรางวัลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานในวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 1/2567 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบโล่เกียรติคุณสำหรับหน่วยงานและบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีผลงานโดดเด่น ด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดประเภทผลงาน ดังนี้I-รางวัลผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 25661. ประเภทส่วนงาน ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566 สูงสุด 3 ลำดับลำดับที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน(รับมอบโดย รศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)2. ประเภทบุคลากร ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566 สูงสุด 3 ลำดับลำดับที่ 1 ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน3.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คว้าอันดับ 1 ผลงานโดดเด่นด้านโครงการพัฒนาวิชาการ และรางวัลอื่น ๆ Read More »

อนุสิทธิบัตร แหวนเตเปอร์ (Taper Ring Gauge) ป้องกันการรั่วซึมน้ำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอแสดงความยินดีกับ คุณระวี อยู่สำราญ อดีตนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร “แหวนเตเปอร์ (Taper Ring Gauge) ป้องกันการรั่วซึมน้ำ” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566     แหวนเตเปอร์ (Taper ring gauge) ป้องกันการรั่วซึมนํ้า มีลักษณะโครงสร้างรูปวงแหวนกลม (1) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ผลิตขึ้นจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่น เช่น ซิลิโคน (Silicone) หรือ ยางพารา โดยที่ลักษณะโครงสร้างรูป วงแหวนกลม (1) มีความสูงที่แปรผันตามขนาดของท่อพีวีซี (PVC) (2) และข้อต่อตรงพีวีซี (PVC straight connector) (3) ชนิดเกลียวนอก โดยที่ท่อพีวีซี (PVC) (2) เคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่ภายในข้อต่อตรงพีวีซึ (PVC straight connector) (3) และที่บริเวณปลายด้านบนของท่อพีวีซี (PVC)

อนุสิทธิบัตร แหวนเตเปอร์ (Taper Ring Gauge) ป้องกันการรั่วซึมน้ำ Read More »

รายงานความก้าวหน้าของหุ่นยนต์ควบคุมด้วยระบบ IoT ในโครงการวิจัยระบบตรวจวัดเคมี รังสีอัจฉริยะ ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรุงเทพฯ

#ติดตามความก้าวหน้าโครงการ #ทดสอบภาคสนาม 31 ส.ค. 66 : พ.อ. มนต์ชัย ดวงปัญญา รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) พร้อมคณะฯ ร่วมติดตามความก้าวหน้าและชมการทดสอบภาคสนามผลงานการวิจัย #โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเคมีรังสีอัจฉริยะ ของ #กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) ภายใต้ทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (#สกสว.) งบประมาณ ววน. ปี 65 ผลการทดสอบ หุ่นยนต์สามารถทำงานด้วยการควบคุมทางไกลและแสดงผลผ่านระบบไอโอที (IoT) เพื่อตรวจวัดกัมมันตรังสี และมีแขนกลสำหรับเก็บตัวอย่างปนเปื้อน ลดความเสี่ยงจากการเข้าพื้นที่ปนเปื้อนเคมี รังสี ของกำลังพล

รายงานความก้าวหน้าของหุ่นยนต์ควบคุมด้วยระบบ IoT ในโครงการวิจัยระบบตรวจวัดเคมี รังสีอัจฉริยะ ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรุงเทพฯ Read More »

Sectoral Social Innovation Project 2024”

ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครแล้ว กับ “โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปี 2567 (Sectoral Social Innovation Project 2024”. รับทุนสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566.ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วประเทศ มาร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ผ่านโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปีงบประมาณ 2567 ในประเด็นต่าง ๆ ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่”.1.) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม2.) ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ำ และพลังงาน3.) ด้านการศึกษา4.) ด้านการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม5.) ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน6.) ด้านภาครัฐและความเป็นเมือง7.) ด้านสุขภาพ8.) ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม9.) ด้านการจัดการภัยพิบัติ.คุณสมบัติของผู้สมัคร1.) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย (บริษัท หจก. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์) ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย2.) ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนจากที่ขอรับการสนับสนุน)3.)

Sectoral Social Innovation Project 2024” Read More »

สิทธิบัตร “สารเคลือบผิวผักและผลไม้ชนิดผงจากพอลิเมอร์ชีวภาพ และกรรมวิธีการผลิต”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร และ นางสาวพลอย กลางเมือง นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ได้รับสิทธิบัตร “สารเคลือบผิวผักและผลไม้ชนิดผงจากพอลิเมอร์ชีวภาพ และกรรมวิธีการผลิต” เลขที่สิทธิบัตร 93302 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพสินย์ทางปัญญา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566สารเคลือบผิวผักและผลไม้ชนิดผงจากพอลิเมอร์ชีวภาพตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย สารละลายไฮครอกซีโพรพิล เมธิลเซลลูโลส สารประเภทไขมัน สาร พลาสติไซเซอร์ กรดไขมัน สารอนุภาคขนาดนาโน และน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย กรรมวิธีการผลิตประกอบด้วย การเตรียมสารละลายไฮครอกซีโพรพิล เมธิลเซลลูโลส เตรียมสารประเภทไขมันและกรดไขมัน จากนั้นนำสารละลายไขมันที่ได้ เติมลงไปในสารละลายไฮครอกซีโพรพิล เมธิลเซลลูโลส เตรียมสารอนุภาคขนาดนาโนเติมลงในส่วนผสม จากนั้นเติมน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย ปั่นด้วยเครื่องโฮโมจีไนเซอร์ เพื่อให้สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ได้เป็นสารเคลือบผิวผักและผลไม้จากพอลิเมอร์ชีวภาพนำมาทำแห้ง โดยสามารถเลือกได้จากวิธีการพ่นฝอย หรือวิธีการแช่เยือกแข็ง สารเคลือบผิวผลไม้ชนิดผงจากพอลิเมอร์ชีวภาพ เมื่อต้องการใช้สามารถนำมาละลายน้ำ กวนหรือปั่นให้เข้ากัน ก่อนนำมาเคลือบผิวผักและผลไม้ หรือขึ้นรูปเป็นฟิล์มสำหรับใช้เป็นฟิล์มห่อหุ้มผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้สมบัติที่ดีในด้านการป้องกันการแพร่ผ่านของไอน้ำ สมบัติการป้องกันความเสียหายทางกล และสมบัติการต้านเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรไทย จึงเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรไทยในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ยังมุ่งหมายให้มีการผลิตสารเคลือบผิวชนิดใหม่ในรูปผงที่ยังคงสมบัติในการรักษาคุณภาพผลิตผล เพื่อสะดวกในการเก็บรักษา ขนส่งและการใช้งาน

สิทธิบัตร “สารเคลือบผิวผักและผลไม้ชนิดผงจากพอลิเมอร์ชีวภาพ และกรรมวิธีการผลิต” Read More »

Scroll to Top